|

Prioritize Yourself

🌸💖😌
You are unhappy because you don’t love yourself well, and you are often consumed by others.
//
你不快乐是因为你没有好好爱自己,且常常因为别人而消耗着自己。 ​​​
Nǐ bù kuàilè shì yīnwèi nǐ méiyǒu hǎohǎo ài zìjǐ, qiě chángcháng yīnwèi biérén ér xiāohàozhe zìjǐ. ​​
//
Nhĩ bất khoái lạc thị nhân vi nhĩ một hữu hảo hảo ái tự kỷ, thả thường thường nhân vi biệt nhân nhi tiêu háo trứ tự kỷ.
//
Bạn không vui vẻ vì bạn không yêu bản thân, và thường tiêu hao bản thân vì người khác.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *