|

The Worst Of Times

💪👍
At the worst of times, one still eats on time, sleeps early and wakes up early, and remains disciplined as always. Such a person is truly capable of handling things. No matter how chaotic things get, it cannot shake your heart. People don’t need to have many outstanding qualities. Being able to handle things is a talent in itself.
//
在心情最糟糕的时候,仍会按时吃饭,早睡早起,自律如昔。这样的人才是能扛事的人。人事再乱,打不乱你心。人,不需要有那么多过人之处,能扛事就是才华横溢。
Zài xīnqíng zuì zāogāo de shíhòu, réng huì ànshí chīfàn, zǎo shuì zǎoqǐ, zìlǜ rú xī. Zhèyàng de réncái shì néng káng shì de rén. Rénshì zài luàn, dǎ bù luàn nǐ xīn. Rén, bù xūyào yǒu nàme duōguò rén zhī chù, néng káng shì jiùshì cáihuáhéngyì.
//
Tại tâm tình tối tao cao đích thì hậu, nhưng hội án thì cật phạn, tảo thụy tảo khởi, tự luật như tích. Giá dạng đích nhân tài thị năng giang sự đích nhân. Nhân sự tái loạn, đả bất loạn nhĩ tâm. Nhân, bất nhu yếu hữu na yêu đa quá nhân chi xử, năng giang sự tựu thị tài hoa hoành dật.
//
Vào thời điểm tồi tệ nhất, vẫn sẽ ăn đúng giờ, đi ngủ sớm và dậy sớm, giữ kỷ luật như trước. Người như vậy mới là người có thể gánh vác chuyện. Nhân sự có loạn đến đâu, không làm rối loạn trái tim anh. Con người không cần phải có quá nhiều ưu điểm, chỉ cần có thể đảm đương được mọi việc là có tài rồi.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *