|

Financial Horror

👀💸😱
My vision has fallen to the point of hopelessness. It’s too scary that I can’t see money in my wallet.
//
视力已经下降到无可救药的地步了,打开钱包看不到钱,太恐怖了。
Shìlì yǐjīng xiàjiàng dào wú kě jiù yào dì dìbùle, dǎkāi qiánbāo kàn bù dào qián, tài kǒngbùle.
//
Thị lực dĩ kinh hạ hàng đáo vô khả cứu dược đích địa bộ liễu, đả khai tiền bao khán bất đáo tiền, thái khủng phố liễu.
//
Tầm nhìn đã giảm đến mức thuốc không thể cứu, mở túi tiền ra không nhìn thấy tiền trong ví thật quá khủng bố.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *