|

Keep Fighting

💪💔💧
You have to keep fighting even if you are already injured, bloodied, and sore.
//
哪怕你已经受伤、鲜血淋漓和疼痛难忍,你还是得继续奋斗。
Nǎpà nǐ yǐjīng shòushāng, xiānxiě línlí hé téngtòng nán rěn, nǐ háishì dé jìxù fèndòu.
//
Na phạ nhĩ dĩ kinh thụ thương, tiên huyết lâm li hòa đông thống nan nhẫn, nhĩ hoàn thị đắc kế tục phấn đấu.
//
Ngay cả khi bạn bị thương, đổ máu và đau đớn không thể chịu đựng được, bạn vẫn phải tiếp tục chiến đấu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *