|

Emotional Burdens

😢💥🚧
Sorrow is not a flood that breaks its banks, but a mine that is inadvertently touched in daily life.
//
悲伤不是溃堤的洪水,而是日常中不经意触到的地雷。
Bēishāng bùshì kuì dī de hóngshuǐ, ér shì rìcháng zhōng bùjīngyì chù dào dì dìléi.
//
Bi thương bất thị hội đê đích hồng thủy, nhi thị nhật thường trung bất kinh ý xúc đáo đích địa lôi.
//
Nỗi buồn không phải là một trận lụt vỡ đê, mà là một quả mìn vô tình chạm phải trong cuộc sống đời thường.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *