| |

Far Away Yet Empty

🌄❤️ #FarAwayYetEmpty #SeekingMeaning #JourneyWithin
Faraway has nothing but farness.
//
远方除了遥远一无所有。
Yuǎnfāng chúle yáoyuǎn yīwúsuǒyǒu.
//
Viễn phương trừ liễu diêu viễn nhất vô sở hữu.
//
Phương xa trừ xa xôi ra thì không có gì cả.

P.s.: Picture taken in Changping Valley (Changpinggou), Mt. Siguniang (Four Maiden’s Mountain or Skubla), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *