|

Overcoming Challenges

💪🌟
You have to do the hard things in order to succeed. The things that no one else is doing. The things that scare you. The things that make you wonder how much longer you can hold on.
//
想成功你就得去这些难事,那些别人不做的事情,那些让你害怕的事情,那些会让想自己到底还能坚持多久的事情。
Xiǎng chénggōng nǐ jiù dé qù zhèxiē nánshì, nàxiē biérén bù zuò de shìqíng, nàxiē ràng nǐ hàipà de shìqíng, nàxiē huì ràng xiǎng zìjǐ dàodǐ hái néng jiānchí duōjiǔ de shìqíng.
//
Tưởng thành công nhĩ tựu đắc khứ giá ta nan sự, na ta biệt nhân bất tố đích sự tình, na ta nhượng nhĩ hại phạ đích sự tình, na ta hội nhượng tưởng tự kỷ đáo để hoàn năng kiên trì đa cửu đích sự tình.
//
Nếu bạn muốn thành công, bạn phải làm những điều khó khăn này, những điều mà người khác không làm, những điều khiến bạn sợ hãi, những điều khiến bạn tự hỏi mình có thể tồn tại được bao lâu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *