|

Four Seasons

🌿👣
Life is a journey in which we walk, with the wind and dust of the four seasons, with the unknown scenery, and we practice hard on the journey of life.
//
人生是一段旅程,我们行走在其中,带着四季的风尘,带着未知的风景,我们在人生旅途上苦苦修行。
Rénshēng shì yīduàn lǚchéng, wǒmen xíngzǒu zài qízhōng, dàizhe sìjì de fēngchén, dàizhe wèizhī de fēngjǐng, wǒmen zài rénshēng lǚtú shàng kǔ kǔ xiūxíng.
//
Nhân sinh thị nhất đoạn lữ trình, ngã môn hành tẩu tại kỳ trung, đái trứ tứ quý đích phong trần, đái trứ vị tri đích phong cảnh, ngã môn tại nhân sinh lữ đồ thượng khổ khổ tu hành.
//
Đời người là những chuyến đi mà ta bước đi, với gió bụi bốn mùa, với những cảnh vật vô định, ta miệt mài luyện tập trên hành trình cuộc đời.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *