If 99% of people dislike me, I won't feel discouraged. I only need to fit with 1 person.
|

Not Discouraged

👎🌐🙌
If 99% of people dislike me, I won’t feel discouraged. I only need to fit with 1 person.
//
如果99%的人讨厌我,我不会感到沮丧。我只适合1人。
Rúguǒ 99% de rén tǎoyàn wǒ, wǒ bù huì gǎndào jǔsàng. Wǒ zhǐ shìhé 1 rén.
//
Như quả 99% đích nhân thảo yếm ngã, ngã bất hội cảm đáo tự tang. Ngã chích thích hợp 1 nhân.
//
Nếu 99% mọi người ghét tôi, tôi cũng không nản lòng. Tôi chỉ phù hợp với 1 người.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *