|

Independence

🤔❤️🙅‍♂️
In fact, no one is willing to let themselves belong to anyone, and no one can afford another person to belong to them.
//
其实,谁都不愿意让自己属于谁,谁也承担不起另一个人属于自己。
Qíshí, shéi dōu bù yuànyì ràng zìjǐ shǔyú shéi, shéi yě chéngdān bù qǐ lìng yīgè rén shǔyú zìjǐ.
//
Kỳ thực, thùy đô bất nguyện ý nhượng tự kỷ thuộc vu thùy, thùy dã thừa đam bất khởi lánh nhất cá nhân thuộc vu tự kỷ.
//
Kỳ thật, ai cũng không muốn để cho mình thuộc về ai, ai cũng gánh vác không nổi một người khác thuộc về mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *