I Only Chase Dreams, Not People

💭
Honey, I only chase dreams, not people.
//
亲爱的,我只追逐梦想,不追逐人。
Qīn’ài de, wǒ zhǐ zhuīzhú mèngxiǎng, bù zhuīzhú rén.
//
Thân ái đích, ngã chích truy trục mộng tưởng, bất truy trục nhân.
Anh à, em chỉ theo đuổi ước mơ, không theo đuổi con người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *