|

Illusions

🎭💰😔
Most of the happiness in the adult world is fake; it’s true that money is hard to make; it’s true that it’s hard to make friends; helplessness is real; and looking back, it’s true that there is no one to rely on.
//
成年人的世界大部分快乐是假的,钱难赚是真的,心难交是真的,无助是真的,回头一看,没有人依靠也是真的。
Chéngnián rén de shìjiè dà bùfèn kuàilè shì jiǎ de, qián nán zhuàn shì zhēn de, xīn nán jiāo shì zhēn de, wú zhù shì zhēn de, huítóu yī kàn, méiyǒu rén yīkào yěshì zhēn de.
//
Thành niên nhân đích thế giới đại bộ phân khoái nhạc thị giả đích, tiền nan trám thị chân đích, tâm nan giao thị chân đích, vô trợ thị chân đích, hồi đầu nhất khán, một hữu nhân y kháo dã thị chân đích.
//
Hầu hết vui vẻ của thế giới người lớn đều là giả, tiền khó kiếm là thật, khó kết bạn là thật, bất lực là thật, nhìn lại không còn ai để dựa vào cũng là thật.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *