|

Anti Poverty

💭💸😅
I used to think about getting rich all day, but now I just think about how to get rid of poverty.
//
以前我整天想的是如何致富,而现在我整天想的是如何脱贫。
Yǐqián wǒ zhěng tiān xiǎng de shì rúhé zhìfù, ér xiànzài wǒ zhěng tiān xiǎng de shì rúhé tuōpín.
//
Dĩ tiền ngã chỉnh thiên tưởng đích thị như hà trí phú, nhi hiện tại ngã chỉnh thiên tưởng đích thị như hà thoát bần.
//
Trước kia tôi từng nghĩ về việc làm giàu cả ngày, nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ làm sao để thoát nghèo.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *