| |

Hope And Despair

🌱🌟😔
What makes you grow is one hope after another without ending in despair.
//
让你成长的,是一个又一个的希望和从未终止过的绝望。
Ràng nǐ chéngzhǎng de, shì yīgè yòu yīgè de xīwàng hé cóng wèi zhōngzhǐguò de juéwàng.
//
Nhượng nhĩ thành trường đích, thị nhất cá hựu nhất cá đích hi vọng hòa tòng vị chung chỉ quá đích tuyệt vọng.
//
Điều khiến bạn trưởng thành, là hy vọng hết lần này đến lần khác mà vẫn không tuyệt vọng.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *