|

Balance

🌦️⚖️🤐
Gains and losses are life, so don’t be angry.
//
有得有失,才是人生,切忌忿忿不平。
Yǒu dé yǒu shī, cái shì rénshēng, qièjì fènfèn bùpíng.
//
Hữu đắc hữu thất, tài thị nhân sinh, thiết kỵ phẫn phẫn bất bình.
//
Có được có mất, mới là cuộc sống, phải tránh tức tối bất bình.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *