|

Growth Over Time

🎓📚✨
Although many exams are difficult, when you graduate many years later, looking back, exams may be the simplest things in life. ​​​
//
很多考试虽然难,但是当你毕业很多年之后,再回头看,考试可能是人生中最简单的事。 ​​​
Hěnduō kǎoshì suīrán nán, dànshì dāng nǐ bìyè hěnduō nián zhīhòu, zài huítóu kàn, kǎoshì kěnéng shì rénshēng zhōng zuì jiǎndān de shì. ​​​
//
Ngận đa khảo thí tuy nhiên nan, đãn thị đương nhĩ tất nghiệp ngận đa niên chi hậu, tái hồi đầu khán, khảo thí khả năng thị nhân sinh trung tối giản đan đích sự. ​​​
//
Rất nhiều kỳ thi mặc dù khó nhưng sau khi bạn tốt nghiệp nhiều năm về sau quay đầu nhìn lại thì thi cử có thể là điều đơn giản nhất trong cuộc đời.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *