Everyone has a social circle. Some document their lives, some vent their emotions, some lurk in the shadows, some are visible every three days, and some never share at all!
|

Social Circles

🌟👥🌈
Everyone has a social circle. Some document their lives, some vent their emotions, some lurk in the shadows, some are visible every three days, and some never share at all!
//
每个人都有一个朋友圈,有人记录生活,有人发泄情绪,有人暗度陈仓,有人三天可见,有人从不分享! ​ ​​​
Měi gèrén dōu yǒu yīgè péngyǒu quān, yǒurén jìlù shēnghuó, yǒurén fà xiè qíngxù, yǒurén àndùchéncāng, yǒurén sān tiān kějiàn, yǒurén cóng bù fēnxiǎng! ​ ​​​
//
Mỗi cá nhân đô hữu nhất cá bằng hữu quyển, hữu nhân ký lục sinh hoạt, hữu nhân phát tiết tình tự, hữu nhân ám độ trần thương, hữu nhân tam thiên khả kiến, hữu nhân tòng bất phân hưởng! ​ ​​​
//
Mỗi người đều có một vòng bạn bè, có người ghi lại cuộc đời mình, có người giải toả cảm xúc, có bí mật giấu giếm, có người lộ mặt ba ngày, có người không bao giờ chia sẻ!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *