|

Seasonal Napping

😪🛌😴
Spring drowsiness, summer fatigue, autumn sleepiness, winter hibernation,
Every season is suitable for a sound sleep.
//
春困、夏乏、秋瞌、冬眠,
每一个季节,都适合用来酣睡。
Chūnkùn, xià fá, qiū kē, dōngmián,
Měi yīgè jìjié, dōu shìhé yòng lái hānshuì.
//
Xuân khốn, hạ phạp, thu khạp, đông miên,
Mỗi nhất cá quý tiết, đô thích hợp dụng lai hàm thụy.
//
Xuân gian nan, hạ mệt mỏi, thu gật gù, đông mê man,
Mỗi mùa đều thích hợp để ngủ ngon.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *