| | |

Growing Up

Growing up means the dashing of hopes and continual setbacks
Why are my dreams slowly eroded until nothing is left
Sometimes I really want to cry, but tears don’t come
Perhaps you, or maybe him, will organize a reunion?
//
成熟就是 幻想幻灭 一场磨炼
为什么 只有梦想 越磨越小 小到不见
有时候 好想流泪 好想流泪 却没眼泪
期待会 你会不会 他会不会 开个同学会
//
Trưởng thành chính là kết quả rèn luyện từ mơ mộng đến vỡ mộng
Tại sao chỉ có ước mơ là càng mơ càng nhỏ, nhỏ đến mất tăm
Có lúc rất muốn, rất muốn khóc, lại chẳng còn nước mắt
Mong đợi bạn hay ai đó sẽ tổ chức buổi họp mặt chăng?
(Mayday Ngũ Nguyệt Thiên)

P.s.: Picture taken in Singapore in 2017.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *