|

Shopping Thoughts

💸🤷‍♂️🛍️
On Double 11, I thought until noon also couldn’t figure out what I needed, then finally figured it out, I was lack of money.
//
双11了,想了一中午也没想到自己缺什么,刚终于想通了,缺钱。
Shuāng 11 le, xiǎngle yī zhōngwǔ yě méi xiǎngdào zìjǐ quē shénme, gāng zhōngyú xiǎng tōngle, quē qián.
//
Song 11 liễu, tưởng liễu nhất trung ngọ dã một tưởng đáo tự kỷ khuyết thậm ma, cương chung vu tưởng thông liễu, khuyết tiền.
//
11/11, suy nghĩ cả một buổi trưa cũng không nghĩ ra mình thiếu gì, cuối cùng đã thông suốt là mình thiếu tiền.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *