| |

Silence

🤫✨🌱
Do everything quietly, come quietly, go quietly, try quietly, harvest quietly, avoid noise.
//
做人凡事要静,静静地来,静静地去,静静努力,静静收获,切忌喧哗。
Zuòrén fánshì yào jìng, jìng jìng de lái, jìng jìng de qù, jìng jìng nǔlì, jìng jìng shōuhuò, qièjì xuānhuá.
//
Tố nhân phàm sự yếu tĩnh, tĩnh tĩnh địa lai, tĩnh tĩnh địa khứ, tĩnh tĩnh nỗ lực, tĩnh tĩnh thu hoạch, thiết kỵ huyên hoa.
//
Làm người mọi việc cần tĩnh, lẳng lặng đến, lẳng lặng đi, lẳng lặng cố gắng, lẳng lặng thu hoạch, phải tránh ồn ào.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *