|

True Self

👀🍊🗜
When you squeeze an orange, you get orange juice, not apple juice or grape juice. When life squeezes you, what comes out of you is what is really inside you. Pressure reveals your true self. (Larry Winget)
//
当你挤压橙子时,你得到的是橙汁,而不是苹果汁或葡萄汁。 当生活挤压你时,从你身上出来的就是你内心真正的东西。 压力揭示了你的真实自我。
Dāng nǐ jǐ yā chéng zǐ shí, nǐ dédào de shì chéngzhī, ér bùshì píngguǒ zhī huò pútáo zhī. Dāng shēnghuó jǐ yā nǐ shí, cóng nǐ shēnshang chūlái de jiùshì nǐ nèixīn zhēnzhèng de dōngxī. Yālì jiēshìle nǐ de zhēnshí zìwǒ.
//
Đương nhĩ tễ áp chanh tử thì, nhĩ đắc đáo đích thị chanh trấp, nhi bất thị bình quả trấp hoặc bồ đào trấp. Đương sinh hoạt tễ áp nhĩ thì, tòng nhĩ thân thượng xuất lai đích tựu thị nhĩ nội tâm chân chính đích đông tây. Áp lực yết kỳ liễu nhĩ đích chân thực tự ngã.

Khi bạn vắt một quả cam, bạn sẽ có được nước cam, không phải nước táo hoặc nho. Khi cuộc sống siết chặt bạn, những gì thoát ra từ bạn là những gì thực sự bên trong bạn. Căng thẳng tiết lộ con người thật của bạn. (Larry Winget)

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *