|

International Women’ s Day

🌺👭🌸
Happy International Women’s Day!
Bless all women to become better themselves. May all girls be treated tenderly by the world.
//
国际妇女节快乐!
祝福所有女性都能成为更好的自己。愿所有女孩被这个世界温柔对待。
Guójì fùnǚ jié kuàilè!
Zhùfú suǒyǒu nǚxìng dōu néng chéngwéi gèng hǎo de zìjǐ. Yuàn suǒyǒu nǚhái bèi zhège shìjiè wēnróu duìdài.
//
Quốc tế Phụ nữ tiết khoái nhạc!
Chúc phúc sở hữu nữ tính đô năng thành vi canh hảo đích tự kỷ. Nguyện sở hữu nữ hài bị giá cá thế giới ôn nhu đối đãi.
//
Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
Chúc cho tất cả phụ nữ có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nguyện cho tất cả các cô gái được thế giới này đối xử nhẹ nhàng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *