| |

Childlike Wonder

🌟😊👶 #Adulting #ChildlikeWonder #EmbraceYourInnerChild
It is easy to live as an adult, it is difficult to be back as a kid.
//
容易的是活成大人,难的是变回小孩。
Róngyì de shì huó chéng dàrén, nán de shì biàn huí xiǎohái.
//
Dung dịch đích thị hoạt thành đại nhân, nan đích thị biến hồi tiểu hài.
//
Dễ dàng chính là sống như người lớn, khó khăn là trở về làm trẻ con.

P.s.: Picture taken in Hahndorf, South Australia, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *