|

Parents Love

[Ngày Của Cha – 父亲节快乐 – Happy Father’s Day]
👨‍👩‍👧‍👦💔🏡
When parents are alive, one still has an origin; when parents go, there is only a way back in life.
//
父母在人生尚有来处,父母去人生只剩归途。
Fùmǔ zài rénshēng shàng yǒu lái chù, fùmǔ qù rénshēng zhǐ shèng guītú.
//
Phụ mẫu tại nhân sinh thượng hữu lai xử, phụ mẫu khứ nhân sinh chích thặng quy đồ.
//
Cha mẹ còn, cuộc đời ta còn có chỗ đến; cha mẹ đi, cuộc đời ta chỉ còn đường về.
(Giả Bình Ao)

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *