|

Financial Struggles

🌞💼😓
On a 40-degree day, I still insist on going to work, which is enough to prove how poor I am.
//
40度的天,我还坚持上班,足以证明我有多穷。
40 dù de tiān, wǒ hái jiānchí shàngbān, zúyǐ zhèngmíng wǒ yǒu duō qióng.
//
40 độ đích thiên, ngã hoàn kiên trì thượng ban, túc dĩ chứng minh ngã hữu đa cùng.
//
Ngày 40 độ, tôi vẫn tiếp tục đi làm, đủ để chứng minh tôi nghèo như thế nào.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *