Seeing each other is as good as not seeing each other, having feelings seems like having none.
|

Complicated Love

👀🤷‍♂️💔
Seeing each other is as good as not seeing each other, having feelings seems like having none.
//
相见争如不见, 有情还似无情。
Xiāng jiàn zhēng rú bùjiàn, yǒuqíng hái shì wúqíng.
//
Tương kiến tranh như bất kiến, hữu tình hoàn tự vô tình.
//
Gặp gỡ thà rằng chẳng gặp, có tình rồi cũng vô tình. (Tây giang nguyệt: Giai nhân -Tư Mã Quang)
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *