|

Financial Abilities

💰👍
Thank you for thinking that I am a person who can take out so much money at will.
//
感谢你能觉得我是能随手拿出这么多钱打水漂的人。
Gǎnxiè nǐ néng juédé wǒ shì néng suíshǒu ná chū zhème duō qián dǎ shuǐ piào de rén.
//
Cảm tạ nhĩ năng giác đắc ngã thị năng tùy thủ nã xuất giá yêu đa tiền đả thủy phiêu đích nhân.
//
Cảm ơn anh đã cảm thấy tôi là người có thể tiện tay bỏ ra nhiều tiền như vậy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *