|

True Happiness

☮︎🌈☯️
People are used to understanding happiness as “having”: Having a car, a house, money, and power. Actually, happiness should be “free”: Worry-free, disease-free, and carefree.
//
人们习惯把幸福理解为“有”,
有车有房,有钱有权。
其实幸福应该是“无”吧,
无忧无虑,无病无灾,无牵无挂。
Rénmen xíguàn bǎ xìngfú lǐjiě wèi “yǒu”
Yǒu chē yǒu fáng, yǒu qián yǒu quán.
Qíshí xìngfú yīnggāi shì “wú” ba
Wú yōu wú lǜ, wú bìng wú zāi, wú qiān wú guà.
//
Nhân môn tập quán bả hạnh phúc lý giải vi hữu,
Hữu xa hữu phòng, hữu tiền hữu quyền.
Kỳ thực hạnh phúc ứng cai thị vô ba,
Vô ưu vô lự, vô bệnh vô tai, vô khiên vô quải.
//
Người ta quen hiểu hạnh phúc là “có”,
Có xe, có nhà, có tiền và có quyền.
Thực ra, hạnh phúc nên là “không”,
Không lo lắng, không bệnh tai, không ràng buộc.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *