| | |

Heartbroken

💔😢
When I think of you
Just let me sink into the night
Goodbye baby!
//
当我想起你
就让我沉入黑夜
Baby До свидания!
Dāng wǒ xiǎngqǐ nǐ
Jiù ràng wǒ chén rù hēiyè
Baby Do svidaniâ!
//
Đương ngã tưởng khởi nhĩ
Tựu nhượng ngã trầm nhập hắc dạ
//
Khi em nghĩ về anh
Hãy để em chìm vào màn đêm
Tạm biệt anh yêu!

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *