Friendship: half concern, half reminder; Love: half passion, half persistence; Family: half attachment, half responsibility.
|

Half

🤝❤️🏠
Friendship: half concern, half reminder; Love: half passion, half persistence; Family: half attachment, half responsibility.
//
友谊:一半是牵挂,一半是提醒;爱情:一半是激情,一半是执着;家庭:一半是依恋,一半是责任。
Yǒuyì: Yībàn shì qiānguà, yībàn shì tíxǐng; Àiqíng: Yībàn shì jīqíng, yībàn shì zhízhuó; Jiātíng: Yībàn shì yīliàn, yībàn shì zérèn.
//
Hữu nghị: Nhất bán thị khiên quải, nhất bán thị đề tỉnh; Ái tình: Nhất bán thị kích tình, nhất bán thị chấp trứ; Gia đình: Nhất bán thị y luyến, nhất bán thị trách nhậm.
//
Tình bạn: Nửa là quan tâm, nửa là nhắc nhở; Tình yêu: Nửa là đam mê, nửa là kiên trì; Gia đình: Nửa là gắn bó, nửa là trách nhiệm.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *