|

Unexpected Darkness

🕶️🌅🌑
The tragedy is realizing the sun can darken at night only when the dawn touches it.
//
可悲是在黎明照到太阳的时候才发现太阳在晚上会变暗。
Kěbēi shì zài límíng zhào dào tàiyáng de shíhòu cái fāxiàn tàiyáng zài wǎnshàng huì biàn àn.
//
Khả bi thị tại lê minh chiếu đáo thái dương đích thì hậu tài phát hiện thái dương tại vãn thượng hội biến ám.
//
Buồn là từ khi sớm tinh mơ tìm ra nắng
Mới biết ra đêm về nắng phai.
(Hoa nắng tôi – Đức Trí)

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *