And the invisible rivers keep flowing endlessly, up and down through life, keeping people from getting close to each other, making this shore distant and indifferent to the other shore.
|

Invisible Rivers

🌊💭🌏
And the invisible rivers keep flowing endlessly, up and down through life, keeping people from getting close to each other, making this shore distant and indifferent to the other shore. – Nguyễn Ngọc Tư
//
那些看不见的河流依然在不停地流淌,穿越人生的起伏,让人无法靠近人,让这一岸与那一岸疏远、陌生。
Nàxiē kàn bùjiàn de héliú yīrán zài bù tíng de liútǎng, chuānyuè rénshēng de qǐfú, ràng rén wúfǎ kàojìn rén, ràng zhè yī àn yǔ nà yī àn shūyuǎn, mòshēng.
//
Na ta khán bất kiến đích hà lưu y nhiên tại bất đình địa lưu thảng, xuyên việt nhân sinh đích khởi phục, nhượng nhân vô pháp kháo cận nhân, nhượng giá nhất ngạn dữ na nhất ngạn sơ viễn, mạch sinh.
//
Và những dòng sông vô hình vẫn cứ chảy miên man, xuôi ngược giữa đời, để người không gần được với người, để bờ này xa lạ, lơ đãng với bờ kia. – Nguyễn Ngọc Tư

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *