| |

Dreams And Reality

🌸📚
People have a Dream of Red Mansions, but they live in the world of Water Margin; they want to take an oath of the peach garden with sworn brothers in Three Kingdoms, but they always meet monsters in Journey to the West.
//
人啊,长了颗红楼梦的心,却生活在水浒的世界,想交些三国里的桃园弟兄,却总遇到些西游记里的妖魔鬼怪。
Rén a, zhǎngle kē hónglóumèng de xīn, què shēnghuó zài shuǐhǔ de shìjiè, xiǎng jiāo xiē sānguó lǐ de táoyuán dìxiōng, què zǒng yù dào xiē xīyóu jì lǐ de yāomóguǐguài.
//
Nhân a, trường liễu khỏa Hồng Lâu Mộng đích tâm, khước sinh hoạt tại Thủy Hử đích thế giới, tưởng giao ta Tam Quốc lý đích đào viên đệ huynh, khước tổng ngộ đáo ta Tây Du Ký lý đích yêu ma quỷ quái.
//
Con người, vốn có một trái tim Hồng Lâu Mộng, nhưng lại sống trong thế giới của Thuỷ Hử, muốn có được những người bạn kết nghĩa vườn đào trong Tam Quốc, nhưng lại luôn gặp phải mấy con yêu ma quỷ quái trong Tây Du Ký.

P.s.: Picture taken in Da Nang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *