|

Gossip Humor

🤔🤷😄
Someone talked about me behind my back, saying that I had no money for the New Year, and I laughed. Sitting on a tree fork and thinking all night… Who on earth leaked the news?
//
有人在背后议论我,说我没钱过年,我笑了。坐树叉上想了一夜……到底是谁走漏了风声?
Yǒurén zài bèihòu yìlùn wǒ, shuō wǒ méi qián guònián, wǒ xiàole. Zuò shù chā shàng xiǎngle yīyè……Dàodǐ shì shéi zǒulòule fēngshēng?
//
Hữu nhân tại bối hậu nghị luận ngã, thuyết ngã một tiền quá niên, ngã tiếu liễu. Tọa thụ xoa thượng tưởng liễu nhất dạ…… Đáo để thị thùy tẩu lậu liễu phong thanh?
//
Có người nói xấu sau lưng tôi, nói rằng tôi không có tiền tiêu Tết, tôi cười. Ngồi trên chạc cây suy nghĩ cả đêm… Đứa nào đã tung tin ra ngoài?
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *