| |

Never Give Up

🚶‍♀️💪✨
No matter how bumpy the road of life is, we should very well go on.
//
无论生活的路有多坎坷,我们都应该好好的走下去。
Wúlùn shēnghuó de lù yǒu duō kǎnkě, wǒmen dōu yīnggāi hǎohǎo de zǒu xiàqù.
//
Vô luận sinh hoạt đích lộ hữu đa khảm khả, ngã môn đô ứng cai hảo hảo đích tẩu hạ khứ.
//
Bất kể đường đời gập ghềnh thế nào, chúng ta đều nên vững bước đi lên.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *