|

Flying Hug

👧💑🤗
I am so envious of other girls who can be lifted up by their boyfriends for a flying hug. The last time I was hugged like this was at my 100-day banquet.
//
好羡慕别的女生,可以被自己男朋友举起来,来一个飞起来的抱抱,我上一次被这么抱,还是在我的百日宴上。
Hǎo xiànmù bié de nǚshēng, kěyǐ bèi zìjǐ nán péngyǒu jǔ qǐlái, lái yīgè fēi qǐlái de bào bào, wǒ shàng yīcì bèi zhème bào, háishì zài wǒ de bǎi rì yàn shàng.
//
Hảo tiện mộ biệt đích nữ sinh, khả dĩ bị tự kỷ nam bằng hữu cử khởi lai, lai nhất cá phi khởi lai đích bão bão, ngã thượng nhất thứ bị giá yêu bão, hoàn thị tại ngã đích bách nhật yến thượng.
//
Thật ghen tị với những cô gái khác có thể được bạn trai ôm bay bổng lên. Lần cuối cùng tôi được ôm như thế này là trong bữa tiệc trăm ngày của mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *