|

Dedication

💼😊👥
Not taking a day off, not earning a single cent, the main goal of going to work is to provide companionship.
//
一天假不休 一分钱不挣 去上班主打就是陪伴。
Yītiān jiǎ bùxiū yī fēn qián bù zhēng qù shàngbān zhǔdǎ jiùshì péibàn.
//
Nhất thiên giả bất hưu nhất phân tiền bất tránh khứ thượng ban chủ đả tựu thị bồi bạn.
//
Tôi không nghỉ một ngày, không kiếm được một xu, điều quan trọng nhất khi đi làm là được ở bên bạn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *