|

Let Him Go

🚶‍♂️💔🔄
If you like someone very much, let him go, if he comes back to you, it means no one likes him, let him go again.
//
如果你很喜欢一个人,你就放他走,如果他重新回到你身边,那说明他没人喜欢,那再让他走。
Rúguǒ nǐ hěn xǐhuān yīgè rén, nǐ jiù fàng tā zǒu, rúguǒ tā chóngxīn huí dào nǐ shēnbiān, nà shuōmíng tā méi rén xǐhuān, nà zài ràng tā zǒu.
//
Như quả nhĩ ngận hỉ hoan nhất cá nhân, nhĩ tựu phóng tha tẩu, như quả tha trọng tân hồi đáo nhĩ thân biên, na thuyết minh tha một nhân hỉ hoan, na tái nhượng tha tẩu.
//
Nếu bạn rất thích ai đó, bạn để anh ấy đi, nếu anh ấy quay lại với bạn, điều đó có nghĩa là không ai thích anh ấy, vậy thì hãy lại để anh ấy đi.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *