|

Case By Case

🤪🤷‍♂️🔄
The situation is such a situation, but the specific situation depends on the situation.
//
情况就是这么个情况,但具体什么情况,还得看情况。
Qíngkuàng jiùshì zhème gè qíngkuàng, dàn jùtǐ shénme qíngkuàng, hái dé kàn qíngkuàng.
//
Tình huống tựu thị giá yêu cá tình huống, đãn cụ thể thậm ma tình huống, hoàn đắc khán tình huống.
//
Tình hình là tình hình như vậy, nhưng tình hình cụ thể thì tuỳ tình hình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *