|

Ama Tree

[Arbor Day in China – 植树节]
🌳 A special tree I saw in Changping Valley at Mt. Siguniang in Sichuan: Ama Tree (阿妈树).

Although the trunk is old, it uses the remaining nutrients to nurture new shoots. The whole tree gave birth to 199 new lives. The withering branches point to Shuangqiao Valley, Changping Valley, and Haizi Valley respectively: like a natural guide map!
//
[Tết Trồng Cây của Trung Quốc – Tiết Thực Thụ]
🌳 Một loại cây đặc biệt mà mình nhìn thấy ở Thung lũng Trường Bình trên núi Tứ Cô Nương ở Tứ Xuyên: Cây Mẹ (A Ma Thụ).

Mặc dù thân cây đã già nhưng nó sử dụng những chất dinh dưỡng còn lại để nuôi dưỡng những chồi mới. Cả cây sinh ra 199 kiếp sống mới. Các nhánh khô héo lần lượt chỉ đến thung lũng Song Kiều, thung lũng Trường Bình và thung lũng Hải Tử: giống như một bản đồ chỉ dẫn tự nhiên!

P.s.: Picture taken in Changping Valley (Changpinggou), Mt. Siguniang (Four Maiden’s Mountain or Skubla), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *