|

Long Term Commitment

👫😅💼
Going to work is like a marriage in the old days when you have to stay together even though you are not happy.
//
上班就像旧时代的婚姻,明明不幸福还要长相厮守。
Shàngbān jiù xiàng jiù shídài de hūnyīn, míngmíng bù xìngfú hái yào zhǎngxiàng sī shǒu.
//
Thượng ban tựu tượng cựu thì đại đích hôn nhân, minh minh bất hạnh phúc hoàn yếu trường tương tư thủ.
//
Đi làm cũng giống như hôn nhân ngày xưa, rõ ràng không hạnh phúc còn phải ở bên nhau.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *