You are only free when you realize you belong no place—you belong every place—no place at all. The price is high. The reward is great.
|

Embrace Freedom

🌏🔑🦅
Maya Angelou once said, “You are only free when you realize you belong no place—you belong every place—no place at all. The price is high. The reward is great.”
//
玛雅·安吉罗曾经说过:“只有当你领悟到自己不属于任何地方时,你才是真正自由的-你属于所有的地方,而不是某个地方。到达这个境界的代价很高,但收获巨大。”
Mǎyǎ·ānjí luō céngjīng shuōguò: “Zhǐyǒu dāng nǐ lǐngwù dào zìjǐ bù shǔyú rènhé dìfāng shí, nǐ cái shì zhēnzhèng zìyóu de-nǐ shǔyú suǒyǒu dì dìfāng, ér bùshì mǒu gè dìfāng. Dàodá zhège jìngjiè de dàijià hěn gāo, dàn shōuhuò jùdà.”
//
Mã nhã · An cát la tằng kinh thuyết quá: “Chích hữu đương nhĩ lĩnh ngộ đáo tự kỷ bất thuộc vu nhậm hà địa phương thì, nhĩ tài thị chân chính tự do đích – nhĩ thuộc vu sở hữu đích địa phương, nhi bất thị mỗ cá địa phương. Đáo đạt giá cá cảnh giới đích đại giới ngận cao, đãn thu hoạch cự đại.”
//
Maya Angelou từng nói: “Chỉ khi bạn hiểu rằng mình không thuộc về bất cứ nơi nào, bạn mới thực sự tự do – bạn thuộc về tất cả mọi nơi, không phải chỉ một nơi nào đó. Để đạt được cảnh giới này cần phải trả giá rất cao, nhưng thu hoạch được cũng rất lớn.”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *