In my whole life, I have known no wise people who didn't read all the time -- none, zero. ― Charlie Munger (1924 - 2023)
|

Charlie Munger

📚🧠📖
In my whole life, I have known no wise people who didn’t read all the time — none, zero. ― Charlie Munger (1924 – 2023)
//
我这辈子遇到的聪明人,没有不每天阅读的,没有,一个都没有。——查理·芒格 (1924 – 2023)
Wǒ zhè bèizi yù dào de cōngmíng rén, méiyǒu bù měitiān yuèdú de, méiyǒu, yīgè dōu méiyǒu. ——Chálǐ·Máng gé
//
Ngã giá bối tử ngộ đáo đích thông minh nhân, một hữu bất mỗi thiên duyệt độc đích, một hữu, nhất cá đô một hữu. —— Tra lý · Mang cách (1924 – 2023)
//
Không có người thông minh nào tôi gặp trong đời không đọc mỗi ngày, không, không một ai. ― Charlie Munger (1924 – 2023)
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *