|

Contradiction

❄️🌞❤️
The so-called redundancy is like a cattail fan in the winter, a cotton-padded jacket in the summer, and your attention after my heart is cold.
//
所谓多余 就像冬天的蒲扇 夏天的棉袄 和我心冷后 你的殷勤。
Suǒwèi duōyú jiù xiàng dōngtiān de púshàn xiàtiān de mián’ǎo hé wǒ xīn lěng hòu nǐ de yīnqín.
//
Sở vị đa dư tựu tượng đông thiên đích bồ phiến hạ thiên đích miên áo hòa ngã tâm lãnh hậu nhĩ đích ân cần.
//
Cái gọi là dư thừa tựa như quạt hương bồ mùa đông, áo bông mùa hè, và bạn ân cần sau khi tâm ta đã lạnh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *