|

Materialism

💰🔍🎯
With material, the details will be diluted, without material, the details will be magnified. When you get old, you need money to maintain happiness.
//
有了物质,细节会淡化,没有物质,细节会放大,上了年纪的快乐,都是需要金钱来维持的。
Yǒule wùzhí, xìjié huì dànhuà, méiyǒu wùzhí, xìjié huì fàngdà, shàngle niánjì de kuàilè, dōu shì xūyào jīnqián lái wéichí de.
//
Hữu liễu vật chất, tế tiết hội đạm hóa, một hữu vật chất, tế tiết hội phóng đại, thượng liễu niên kỷ đích khoái nhạc, đô thị nhu yếu kim tiền lai duy trì đích.
//
Có vật chất thì các chi tiết sẽ loãng ra, không có vật chất thì các chi tiết sẽ bị phóng đại. Hạnh phúc về già cần có tiền bạc để duy trì.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *