|

Selfie

📸💁‍♀️😎
Beautiful women generally don’t take selfies, but I dare.
//
美女一般都不发自拍,但我敢。
Měinǚ yībān dōu bù fā zìpāi, dàn wǒ gǎn.
//
Mỹ nữ nhất bàn đô bất phát tự phách, đãn ngã cảm.
//
Phụ nữ đẹp thường không chụp ảnh tự sướng, nhưng tôi dám.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *