|

Celebrity Focus

🎬🍔🤷‍♂️
People would rather care about the food, drink, and trivialities of a crappy movie actor than understand the turbulent inner world of ordinary people.
//
人们宁愿去关心一个蹩脚电影演员的吃喝拉撒和鸡毛蒜皮,而不愿了解普通人波涛汹涌的内心世界。
Rénmen nìngyuàn qù guānxīn yīgè biéjiǎo diànyǐng yǎnyuán de chīhē lā sā hé jīmáosuànpí, ér bù yuàn liǎojiě pǔtōng rén bōtāoxiōngyǒng de nèixīn shìjiè.
//
Nhân môn ninh nguyện khứ quan tâm nhất cá biệt cước điện ảnh diễn viên đích cật hát lạp tát hòa kê mao toán bì, nhi bất nguyện liễu giải phổ thông nhân ba đào hung dũng đích nội tâm thế giới.
//
Người ta thà quan tâm đến đồ ăn, thức uống và những chuyện tầm thường của một diễn viên điện ảnh dở hơi hơn là tìm hiểu thế giới nội tâm đầy sóng gió của những người bình thường.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *