|

Life Advice

💭💡🙏
If you recognize early that you are not that important to others, you will be much happier.
//
如果你早认清你在別人心中沒那么重要,你会快乐很多。 ​​​ ​​
Rúguǒ nǐ zǎo rèn qīng nǐ zài biérén xīnzhōng méi nàme zhòngyào, nǐ huì kuàilè hěnduō. ​​​ ​​
//
Như quả nhĩ tảo nhận thanh nhĩ tại biệt nhân tâm trung một na yêu trọng yếu, nhĩ hội khoái nhạc ngận đa. ​​​ ​​
//
Nếu bạn sớm nhận ra rằng bạn không quan trọng đối với người khác, bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *