|

Changing Traditions

🏮🛍️💮
In the past, what was lacking was Lunar New Year’s goods, and what was not lacking was the taste. Now, there are plenty of Lunar New Year’s goods, but there is no taste.
//
以前过年,缺的是年货,不缺的是年味。现在过年,有的是年货,却没了年味。
Yǐqián guònián, quē de shì niánhuò, bù quē de shì nián wèi. Xiànzài guònián, yǒudeshì niánhuò, què méiliǎo nián wèi.
//
Dĩ tiền quá niên, khuyết đích thị niên hóa, bất khuyết đích thị niên vị. Hiện tại quá niên, hữu đích thị niên hóa, khước một liễu niên vị.
//
Trước kia ăn Tết, thiếu chính là đồ Tết, không thiếu là phong vị. Hiện tại ăn Tết, có là đồ Tết, lại không có phong vị.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *